De burger als beleidsinstrument

Op 21 maart 2018 vinden er in veel gemeentes in Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was het opkomstpercentage gemiddeld 54%. De teneur van het beleid binnen gemeentes is dat burgers meer aan zet zijn. Soms worden zij daartoe aangezet, denk aan meespraak-sessies, burgerpanels en ‘burgertoppen’. Dit soort initiatieven wordt wel samengevat met het begrip burgerparticipatie, of participatieve democratie. Het idee erachter is dat burgers zich meer betrokken voelen bij de lokale democratie én dat de klassieke representatieve democratie onvoldoende aansluit bij de leefwereld van de burgers. Hoe die leefwereld dan precies is, is niet helemaal duidelijk. Je hoort en ziet de laatste tijd wel veel berichten over boze burgers. Zou die boosheid de reden zijn om te experimenteren met vernieuwingen in de lokale democratie? Onlangs presenteerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een essay tijdens een discussiemiddag met als thema #WOEST. Op hun site schrijven zij: ‘Boosheid kan een katalysator zijn, georganiseerde ontregeling en het begin van politieke vernieuwing’. De ROB duidt op de kansen die boosheid van burgers biedt: ze kan, mist goed gekanaliseerd ten goede worden ingezet.

Overheid in Transformatie 2018

In ons jaarlijkse event Overheid in Transformatie, dit keer op 24 april 2018 in het Provinciehuis Flevoland, willen we samen met u over de verhouding tussen overheid en burger verder nadenken. We hebben het over de burger, maar wie is dat eigenlijk, we hebben het over de boze burger, maar zijn burgers door de bank genomen wel boos? We willen hier vanuit heel verschillende perspectieven naar kijken en hebben daarbij voor ogen dat die verschillende perspectieven verrijkend zijn voor uw werk. Want u moet iets met al die maatschappelijke tendensen; op een gegeven moment wordt u als strategisch (beleids)adviseur, als manager, hoofd, secretaris, aangekeken en gevraagd naar de incorporatie van deze ontwikkelingen in uw beleid, leiderschap en advies. Nadenken over de maatschappelijke inrichting van ons land vergt meer dan óf een politiek óf een economisch perspectief.

De thema’s en sprekers op het event zullen hier nadere invulling aan geven. Hoogleraar Juridische Bestuurswetenschappen en kerndocent van Publieke Strategie & Leiderschap Prof. dr. Heinrich Winter laat zijn licht schijnen op wat eigenlijk de democratische legitimiteit van vernieuwende initiatieven in de lokale democratie is. Hoogleraar Prof. dr. Paul Dekker is werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau en zal meer systematisch, vanuit ‘de feiten’ iets zeggen over percepties en wensen van delen van de bevolking ten aanzien van de representatieve democratie en mogelijkheden om invloed en controle uit te oefenen op de overheid. We zijn verheugd dat hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen prof. dr. René Boomkens komt om vanuit cultuurfilosofisch perspectief naar het veronderstelde gevoel van onbehagen, boosheid en onthechting van groepen mensen te kijken. De blauwdruk van een rechtvaardige, sociale en evenwichtige samenleving zal niet geschetst worden, maar van verrijking van uw bijdrage aan het publieke domein zal in elk geval sprake zijn. Lees hier meer informatie over het overheidsevent of meld u direct aan.

Dit blog is een bijdrage van drs. Janjaap Fleurke.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.