De vooruitgang voor zijn.

Samenwerken aan Complexe Opgaven

Ontwikkel een brede visie op hoe je een organisatie-overschrijdende samenwerking kunt inrichten en aansturen. Dit doe je niet vanuit een formele machtspositie maar vanuit gelijkwaardigheid.

 • Verbindende samenwerking
 • Sturen op voortgang zonder formele macht
 • Groeien in persoonlijk leiderschap

Vanaf prijs € 17.800 Hoe te financieren?

Met het behalen van het diploma van deze leergang, behaal je 15EC van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership (60EC)

samenwerken aan complexe opgaven
Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Centraal in Nederland en in Groningen
Startdatum: 25 april 2024

De opleiding

Voor wie

Als programmadirecteur, projectleider, programmamanager, strategisch adviseur of senior beleidsmedewerker werk je aan maatschappelijke opgaven. Je hebt ervaring in het opzetten en uitvoeren van complexe projecten, maar realiseert je dat de wederzijdse afhankelijkheid bij opgavegericht werken ook expertise vraagt op het gebied van samenwerken over organisatiegrenzen heen. Je hebt de ambitie om de condities te creëren om met verschillende stakeholders uit zowel de publiek als private sector, gedragen, werkbare én samenhangende oplossingen te realiseren.

In het kort

Met de leergang Samenwerken aan Complexe Opgaven (voorheen Strategisch Programmamanagement) ontwikkel je een bredere visie op hoe je een organisatie-overschrijdende samenwerking kunt inrichten en aansturen, niet vanuit een formele machtspositie maar vanuit gelijkwaardigheid.

Belangen en stakeholders verbinden
Transitievraagstukken zijn complex, omdat de verschillende problemen met elkaar samenhangen en verschillende stakeholders uiteenlopende oplossingsrichtingen nastreven. Het vraagt een andere benadering om ze aan te kunnen pakken, om samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen. Ben jij voldoende toegerust om de vele stakeholders, zowel publiek als privaat, met allemaal hun eigen belangen, drijfveren en ambities te verbinden zonder het ‘hogere gemeenschappelijke doel’ uit het oog te verliezen? In de opleiding komen kennis en inzichten over samenwerken aan maatschappelijke opgaven, organiseren en veranderen, omgevingsmanagement en leiderschap samen, waarmee je jouw visie ontwikkelt op hoe je een organisatie-overschrijdende samenwerking inricht en aanstuurt.

Sturen op voortgang zonder formele macht
Het leiden van een beweging of netwerk, zonder hiërarchische macht is steeds zoeken naar een balans tussen faciliterende en meer sturende kwaliteiten. Je moet regelmatig schakelen tussen verschillende rollen en zult uiteenlopende competenties moeten inzetten. Om het ene moment zelf de koers uit te zetten, dan weer anderen te activeren, oog te hebben voor een gedragen besluitvormingsproces of juist nieuwe initiatieven aan te jagen. We onderzoeken diverse leiderschapsvisies en instrumenten, waarmee je jouw leiderschap ontwikkelt om een samenwerking te sturen, niet vanuit een formele machtspositie, maar vanuit gelijkwaardigheid.

Na de opleiding Samenwerken aan Complexe Opgaven:

 • Heb je een brede visie ontwikkeld op hoe je een multi-partijen samenwerking kunt inrichten.
 • Heb je inzicht in hoe je effectief invulling kunt geven aan een rol als verbindende netwerkleider en weet je verschillende stakeholders te verbinden.
 • Is je persoonlijk leiderschap gegroeid. Dit stelt je in staat mensen te inspireren, motiveren en te sturen vanuit gelijkwaardigheid om zo veranderingen te implementeren en doelen te bereiken, ook zonder formele macht.

Meer weten? Kom naar de Meet & Greet

Ontdek meer over de opleiding Samenwerken aan Complexe Opgaven. Bekijk wanneer de volgende Meet & Greet is.

Onze docenten

Kerndocent

Dr. Ruben van Wendel de Joode

Dr. Ruben van Wendel de Joode (kerndocent) is Managing partner bij adviesbureau Common Eye. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde aan de TU Delft op een onderzoek naar virtuele netwerken. Als organisatieadviseur, procesbegeleider en coach richt hij zich op het thema samenwerken, over de grenzen van een eigen team, afdeling of organisatie. Voor het succesvol aanpakken van complexe opgaven heeft hij het belang van samenwerken zien toenemen en is een nieuwe rol ontstaan, die van “samenwerker”. Als samenwerker sta je in de frontlinie, je vertegenwoordigt je eigen team en bent cruciaal voor het succesvol aanpakken van complexe opgaven. Hij ziet samenwerken als een professie, niet iets dat je er even bij doet.

Het programma

De opleiding Samenwerken aan Complexe Opgaven is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Complexe problemen in een veranderende wereld

  Maatschappelijke vraagstukken zijn moeilijk te vatten en niet eenduidig op te lossen. Omdat ze vrijwel altijd samenhangen met andere grote uitdagingen en door geen enkele organisatie alleen kunnen worden opgelost. Dat maakt dit soort vraagstukken complex en opgavegericht samenwerken noodzakelijk. Maar de verschillende betrokken partijen hebben allemaal hun eigen visie en belangen én er bestaat een wederzijdse afhankelijkheid. We verkennen hoe het komt dat we steeds vaker te maken hebben met complexe opgaven. Onderzoeken vragen als: Wat is complexiteit? En wat zijn de bijzondere kenmerken van samenwerkingsvraagstukken over de grenzen van organisaties heen?

 2. Netwerkorganisaties en horizontaal leiderschap

  Nieuwe manieren van organiseren en sturen. We denken en handelen vaak vanuit korte termijn en eigen belangen, maar kunnen complexe opgaven alleen oplossen als we de gezamenlijke opgave centraal stellen en verschillende partijen hun expertise gaan verbinden rondom het vraagstuk. Dat vraagt om nieuwe manieren van organiseren, een systeeminnovatie, waarbij ieder individu én organisatie actief vanuit maatschappelijke, lange termijn belangen gaat handelen. Organisatiestructuren, rol-en taakverdelingen en bevoegd- en verantwoordelijkheden zijn dan volledig ondergeschikt aan en afgeleid van wat je samen wilt bereiken. We verkennen wat de bouwstenen zijn van dit soort organisatienetwerken, welke valkuilen deze manier van organiseren met zich meebrengt en hoe horizontale sturing en leiderschap eruitzien in een netwerkomgeving.

 3. Samenwerken en verbinden verder uitgediept

  Samenwerken tussen organisaties gaat niet altijd vloeiend en is een vak op zich. Hoe schep je de juiste condities voor een effectieve samenwerking? Hoe kan je op een samenhangende manier kijken naar de ambitie, belangen, relaties, organisatie en het proces? De grote uitdaging is om de verschillende partijen op een effectieve manier te verbinden. Maar wat als het spannend wordt? Dan kiest vaak iedereen voor zichzelf. We bekijken hoe je vanuit de mutual gains gedachte op zoek kunt gaan naar een oplossing die voor iedereen goed is. Maar ook hoe je op een gestructureerde manier conflicten met de omgeving kunt voorkomen of oplossen.

 4. Programmatisch werken in een nieuwe tijd

  Vernieuwing en verandering komt alleen tot stand tussen organisaties. Waarbij verbindingen creëren en co-creatie mét de belanghebbenden, de sleutel is. Een methodische aanpak helpt echter om de juiste dingen op het juiste moment te doen. We schetsen daarom een overzicht van “stromingen” binnen het programmamanagement vak. Wat is een programma en wat zijn de verschillen tussen projecten en programma’s, multi-projecten, portfoliomanagement en processturing? Hoe stel je een programmavisie op? En wat betekent de uitvoering van de visie voor de planning, de mensen en het budget? Met deze kennis en inzichten kun je methodische elementen onderbouwd en gedoseerd toepassen en samenhang aanbrengen in overstijgende doelen.

 5. Verander- en transitiemanagement

  Een complexe opgave heeft altijd een veranderambitie. Maar hoe pak je de kansenongelijkheid in het onderwijs aan? Hoe houd je zorg voor iedereen bereikbaar? Of hoe realiseer je een klimaatneutraal energiesysteem? Allemaal voorbeelden van maatschappelijke opgaven die effecten hebben op het hele systeem. Die niet alleen om veranderingen binnen een enkele organisatie vragen, maar om het opnieuw inrichten van het gehele systeem. Een systeemverandering in de hele keten, het netwerk en de gemeenschappen waar organisaties en instituties deel van uit maken. We schetsen de verschillende veranderkundige benaderingen en onderzoeken vanuit welke veranderstrategie een samenwerking kan worden aangevlogen. Zodat een bewuste afweging kan worden gemaakt welke keuze in strategie past bij het verandervraagstuk dat in de samenwerking wordt opgepakt.

 6. De sociale dynamiek van teams: veiligheid en vertrouwen

  Bij nieuwe manieren van organiseren, verandert de machtsverdeling. Er ontstaat een meer gelijkwaardige, wederkerige relatie tussen mensen die op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. We onderzoeken hoe je de psychologische veiligheid in een team kunt duiden en ontwikkelen. Maar ook hoe de sociale dynamiek werkt van een samenwerking tussen meerdere partijen. Hoe bouw je aan vertrouwen tussen organisaties, met allemaal hun eigen identiteit en perspectief? En hoe ga je om met het feit dat de samenstelling van het team waar je mee werkt regelmatig van samenstelling verandert?

 7. Persoonlijk leiderschap en integratie

  Wil je als leider invloed hebben in transities, dan ontkom je er niet aan ook je eigen denken en handelen onder de loep moeten nemen. Als je het systeem wilt veranderen, zal je niet alleen tegen het systeem, maar ook tegen jezelf aanbotsen. Je wilt iets gaan doen, wat je nooit eerder hebt gedaan. Hoe zien jouw eigen, veelal impliciete, overtuigingen er uit? En hoe ga jij om met het ongemak van het niet weten? Welke verandering in jouw eigen leiderschap is nodig om samen mét verschillende stakeholders, gedragen én samenhangende oplossingen te kunnen realiseren.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 17.800,-
Leergangkosten: € 15.000,-
Arrangementskosten: € 2.800,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor jouw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

Op zoek naar maatwerk voor jouw bedrijf?

We helpen je graag opweg voor een passend opleidingstraject voor jouw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


31 jan

Meet & Greet: Samenwerken aan Complexe Opgaven

Online

Aanmelden

Accreditatie

AOG biedt een portfolio van geaccrediteerde opleidingen aan. De Permanente Educatie punten / EC’s die behaald worden met het afronden van leergangen die onder de Master Strategy & Leadership (MSc) en MBA Innovation & Leadership vallen, worden door diverse beroepsorganisaties erkend. Dit aangezien de leergang onderdeel uitmaakt van een geaccrediteerde Master door de NVAO. Specifieke PE-doelgroepen zijn: financiële professionals, bestuurders van woningcorporaties (Aedes) en schoolleiders (PO register).

Wil je de PE punten / EC’s voor deelname aan je leergang laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven.

 

SPMT - Anja Laban

Anja Laban over Samenwerken aan Complexe Opgaven

De opleiding heeft mijn gezichtsveld verbreed en me geleerd zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Ook de gesprekken met de medestudenten, die allemaal uit andere branches kwamen, leidden tot nieuwe inzichten. Ik kan dingen, die ik eerder in de organisatie voor lief nam, kritischer en breder benaderen. Daarmee voel ik ook een andere verantwoordelijkheid in mijn rol. De opgedane kennis, de gesprekken en de verdieping door het schrijven van een visiedocument zorgen ervoor dat ik vaker stilsta bij wat ik om mij heen zie gebeuren.

Alumna Anja Laban, Strategisch projectmanager Ziekenhuis Gelderse Vallei

Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 8.5


Jasper uit geeft ons een 8

Zowel de inhoud als ook de organisatie. AOG is een instituut waar je groeit als professional, maar waar ook na wordt gedacht over en geïnvesteerd in een prettige en comfortabele leeromgeving.

Arno uit geeft ons een 9

Uitstekend! Op zowel inhoud, als verwevenheid met praktijk, als ook de facilitaire omlijsting.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.