Verandermanagement

In uw functie bent u continu bezig met processen van verandering. Dit gaat u goed af. Maar denkt u wel eens: wat zou ik, als verandermanager, anders kunnen doen? Wilt u eens gebruik kunnen maken van een andere veranderaanpak en een gedegen theoretisch kader? Speelt u vaak met de vraag: hoe krijg ik mijn medewerkers mee? In de leergang Verandermanagement gaan we verder denken over theoretische concepten, de weerbarstige praktijk én uw eigen rol als verandermanager.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: Groningen
Start: 20 april 2021
Investering: € 16.350 Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

De opleiding

Voor wie

De opleiding Verandermanagement is voor directeuren en managers die hun organisatie of afdeling continu willen afstemmen op maatschappelijke ontwikkelingen of vragen vanuit de markt. Als projectleider, adviseur of consultant bent u actief betrokken bij interne veranderprocessen of u bent als verandermanager verantwoordelijk voor een veranderopdracht bij uw opdrachtgever.

In het kort

De opleiding Verandermanagement biedt u in de breedte de actuele thema’s uit de veranderkunde. U leert een brug slaan tussen de theoretische concepten, de weerbarstige praktijk én uw eigen rol als verandermanager.

Verschillende veranderbenaderingen
Samen met uw mededeelnemers gaat u verschillende invalshoeken voor organiseren en veranderen onderzoeken. De meer harde kant, organisatiecultuur als bepalende factor maar ook samenwerking en allianties als organisatievorm worden kritisch beschouwd. U leert gefundeerde keuzes maken uit, soms, tegenstrijdige veranderbenaderingen. Steeds gaat u op zoek naar de balans tussen mensen en systemen, wens en realiteit en ratio en emotie(s).

Leiderschap in verandering
Om veranderingen te kunnen realiseren is naast kennis van de theorieën en modellen uit de veranderkunde ook inzicht in uw persoonlijke talenten en competenties nodig. U gaat op zoek naar een antwoord op de vraag: wat voor gedragsverandering vraagt deze veranderopdracht van mij? Wat moet ik in mijn denken en doen veranderen om het veranderingsproces niet in de weg te staan. Aan de hand van uw eigen praktijkcasus ontwikkelt u in de opleiding een  systematische aanpak om verandervraagstukken in de praktijk te organiseren. U vertaalt dit naar een passende veranderstrategie met bijbehorende interventies.

Na de opleiding Verandermanagement

 • Heeft u een actueel overzicht van theorieën en concepten uit de organisatie- en veranderkunde.
 • Kunt u onderbouwd een keuze maken uit het aanbod van veranderkundige modellen en bent u in staat deze benadering door te vertalen naar passende strategieën en bijbehorende interventies.
 • Is uw persoonlijk leiderschap als verandermanager gegroeid door inzicht in uw eigen rol en de uitbreiding van uw handelingsrepertoire.

Proefcollege volgen?

Ontdek meer over de leergang Verandermanagement. Bekijk de proefcolleges.

Onze docenten

Kerndocent

dr. Marco de Witte

Dr. Marco de Witte is consultant bij HGRV Adviseurs Managers in Rotterdam en docent aan de Faculteit Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is deelnemer aan het HRlab, dat een visiedocument opgesteld heeft dat is uitgegroeid tot het boek ‘Organiseren en HR in 2025′. Hij is bij AOG School of Management kerndocent van de opleiding Verandermanagement.

Het programma

De opleiding Verandermanagement is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

 1. Essenties van Verandermanagement

  In de eerste module krijgt u een overzicht van het terrein van verandermanagement. Naast de inhoudelijke veranderthema’s wordt een tweetal veranderingsbenaderingen besproken die op diverse momenten in de leergang nader worden uitgewerkt. Behalve organisatiekundige dilemma’s wordt ingegaan op enkele veranderkundige spanningsvelden. Tot slot starten we met het maken van een veranderdiagnose.

 2. Het Veranderidee: strategie, organiseren en veranderen

  U ontwikkelt een (globaal) herontwerp van de organisatie. Daarvoor is kennis omtrent organiseren, ontwerpprincipes en ontwerpvarianten noodzakelijk. In deze module gaan wij in op concepten als de flexibele organisatie, organiseren in de keten, de netwerkorganisatie, enzovoorts. Tenslotte wordt de vraag gesteld hoe deze nieuwe manieren van organiseren verbonden kunnen worden met veranderbenaderingen als ontwerpen en ontwikkelen

 3. Casusdag | Bespreking eigen verandercasus

 4. Van veranderidee naar veranderproces

  Een systeemvisie staat hier tegenover een partijenbenadering en van daaruit ontstaat een ontwerp- en veranderparadox. Ontwerpen vanuit een systeemvisie kent een groot momentum, maar gaat voorbij aan de uiteenlopende belangen van de verschillende partijen in de organisatie. Daartegenover staat dat het ontwikkelen op basis van een partijenbenadering niet eenvoudig is, omdat de organisatie hierbij niet vanuit een integrale visie kan worden vormgegeven. Achtereenvolgens komen van elke benadering de theorie, de bijbehorende veranderstrategie, de verandermethoden, de interventietools en de rol van de verandermanager aan de orde.

 5. De dynamica van veranderprocessen in (professionele) organisaties

  Organisatieverandering is boven alles gedragsverandering. In deze module wordt ingegaan op de vraag hoe gedragsverandering tot stand komt en hoe structuur- en cultuurverandering daarin een rol speelt. Ook wordt aandacht besteed aan strategisch leren: het veranderen van logica in denken én doen, resulterend in meerwaarde voor belanghebbenden als klanten, financiers, partners en professionals. We gaan in op een veranderaanpak die perspectief biedt aan het stroeve verstandshuwelijk tussen professionals en managers waarbij het tijdens een expeditie gaat om gedeelde waarneming en daarop gebaseerde emotie.

 6. Transitiemanagement: taaie vraagstukken in het veranderen van derde orde


  In deze module werken deelnemers verder aan hun visiedocument. We gaan op zoek naar de kern van het veranderkundig vraagstuk. Op basis daarvan ontstaan ideeën hoe we ‘de angel zouden kunnen trekken’. Dit werken we uit door na te denken over het programmeren en regisseren van veranderingen en de verschillende benaderingen die daarvoor bestaan. Daarmee krijgen we zicht op een implementatieplan dat achtereenvolgens bestaat uit het vaststellen van de veranderdoelen en gewenste resultaten, een passende veranderstrategie en de daarbij behorende interventies.

 7. Leidinggeven aan verandering; persoonlijke veranderopgave van de veranderaar


  De competentie van de verandermanager speelt een belangrijke rol bij het al dan niet slagen van een veranderproces. Inzicht in uw eigen patronen en handelen zijn van belang om vicieuze cirkels te doorbreken. De meeste managers hebben tegenwoordig veel kennis over verandermanagement, maar deze kennis stuurt maar zeer beperkt het handelen.
In deze module wordt ingegaan op de persoonlijke eigenschappen van de succesvolle verandermanager. Een van die eigenschappen is de effectiviteit van de (inter)persoonlijke communicatie. Behalve communicatie wordt ook ingegaan op het bespreekbaar maken van barrières voor verandering, het geven van aandacht, het realiseren van actieve betrokkenheid en het op gang brengen van leerprocessen. Matching van de (vereiste) competenties die de verandering vraagt en de competenties die de verandermanager te bieden heeft vormt het uitgangspunt. We sluiten af door deze inzichten te verbinden aan het bouwen van een interventieplan.

 8. Visie op veranderen

  Deze laatste module staat in het teken van uw verandercasus. U presenteert uw uitgewerkte casus en krijgt waardevolle input waarmee u uw strategisch veranderplan verder kunt aanscherpen.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.350
Leergangkosten: € 13.855
Arrangementskosten: € 2.495

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; de leergangkosten zijn exclusief literatuur- en arrangementskosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

Lees meer over de financiering

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet and Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze Meet and Greets.

Tijdens deze online Meet and Greet maak je kennis met de kerndocent en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.


nader te bepalen

Meet and Greet Verandermanagement

Proefcollege

Inschrijven

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen, houden we je op de hoogte van nieuwe opleidingen en geven we af en toe korting op evenementen.