Privacyverklaring

Privacyverklaring AOG School of Management (onderdeel van Freia B.V.)

In deze privacyverklaring legt AOG School of Management, gevestigd te (9711 EK) Groningen aan de Radesingel 50 met KvK-nummer 06076937 (hierna “AOG School of Management”), uit welke persoonsgegevens AOG School of Management verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

AOG School of Management respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.aog.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan AOG School of Management worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Jouw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor jou als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. AOG School of Management houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van AOG School of Management, of wanneer je anderszins contact hebt met AOG School of Management, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van AOG School of Management, legt AOG School of Management de door jou of jouw werkgever opgegeven gegevens vast.

AOG School of Management bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou of jouw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin je interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake jouw intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor jouw gegevens worden verwerkt

AOG School of Management gebruikt jouw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met jouw deelname aan een opleiding, evenement, of een andere door AOG School of Management aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
    diplomering, certificering en accreditatie;
  • de opname van jouw diplomering in onze externe registers;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert AOG School of Management geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V.* om onze dienstverlening aan je te kunnen optimaliseren. Op alle opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. is dezelfde privacyverklaring van toepassing.

*De opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. zijn: AOG School of Management, Comenius, Emmius School voor werk en zingeving, TSM Business School, TSM Europe, Horizon | The backbone company, Van Harte & Lingsma en NIVE Opleidingen.

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Jouw gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met AOG School of Management of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van AOG School of Management naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

Je hebt de mogelijkheid om de website van AOG School of Management te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met AOG School of Management te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. AOG School of Management kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. AOG School of Management raadt je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

AOG School of Management maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van AOG School of Management, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor AOG School of Management cookies gebruikt, kun je hier vinden.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met AOG School of Management door het sturen van een e-mail naar: info@aog.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop AOG School of Management omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je mailen aan: privacy@aog.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

AOG School of Management behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met AOG School of Management via info@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.