Verzoeken en klachten

Artikel 1 Verzoeken en klachten

Een deelnemer die verzoeken of klachten heeft tegen of in het kader van de uitvoering van het programma, een vastgesteld resultaat van een kernopgave of proeve van bekwaamheid of tegen de vorm, de inhoud en de procedure met betrekking tot een kernopgave en proeve van bekwaamheid waaraan hij heeft deelgenomen, kan in eerste instantie terecht bij het verantwoordelijke opleidingsmanagement. Het opleidingsmanagement zal binnen een termijn van veertien dagen met een beslissing komen. Mocht het programma management niet met een, naar het oordeel van de deelnemer, bevredigende oplossing komen, dan kan de deelnemer met redenen omkleed schriftelijk verzoek/beroep aantekenen bij de Examencommissie*.

Artikel 2 Termijnen

  1. De termijn waarbinnen een beroeps- of verzoekschrift moet zijn ingediend bedraagt veertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het resultaat is bekendgemaakt.
  2. Ten aanzien van de termijn is van toepassing dat het beroepsschrift bij verzending per post tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd.

Artikel 3 Beroepsprocedure

  1. De Examencommissie stelt een onderzoek in en stelt de deelnemer, zo nodig, in de gelegenheid het verzoek/beroep toe te lichten, alvorens te beslissen.
  2. De Examencommissie beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroeps- of verzoekschrift, tenzij zij deze termijn heeft verlengd met een periode van ten hoogste twee maal vier weken. De deelnemer wordt van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.
  3. Indien de Examencommissie het verzoek/beroep gegrond acht geeft zij aan hoe gehandeld moet worden om het door haar gewenste resultaat te bereiken.
  4. De beslissing van de Examencommissie wordt bekendgemaakt aan de deelnemer en het opleidingsmanagement.

Artikel 4 Bewaartermijn

Alle correspondentie rondom verzoeken en klachten zullen worden toegevoegd aan het dossier van de deelnemer en gedurende minimaal twee jaar bewaard worden.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid

Alle verzoeken en klachten zullen door alle betrokkenen vertrouwelijk worden behandeld.

* Examencommissie:

Er is ten behoeve van de geaccrediteerde opleidingen een onafhankelijke Examencommissie, genaamd Examencommissie. De Examencommissie bestaat uit maximaal vooraanstaande wetenschappers en vervult door de wet toebedeelde taken als Examencommissie, waaronder behandelen van een verzoek of klacht. De Examencommissie is te bereiken via het management of rechtstreeks door een e-mail te sturen aan: inf0@aog.nl, t.a.v. Examencommissie.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.